top of page

Doelstellingen

De Menko Stichting Klinische Onco-Genetica werd op 5 oktober 2017 opgericht. De oprichting van de stichting werd ingegeven door de vele technische ontwikkelingen in de oncogenetica.

Dezelfde ontwikkelingen waren reden voor het verschijnen van het boek  Klinische Genetica in de Oncologie. Via deze link vindt u voorwoord, inhoudsopgave en een inleidend hoofdstuk.

 

De nieuwe techniek van next generation sequencing heeft het inzicht in het ontstaan van kanker ingrijpend gewijzigd. Reeksen erfelijke aanlegfactoren leiden tot een verhoogd risico op kanker en tumoren tonen typerende patronen van genetische ontregeling. De nieuwe technieken bieden tot nu toe ongekende mogelijkheden van preventie, vroege opsporing en doelgerichte behandeling van kanker. Zij roepen echter ook nieuwe vragen op. Wat zijn de voor- en nadelen van diagnostiek naar erfelijke aanlegfactoren met uitgebreide genpanels? Voor welke patiënten dient de behandeling afgestemd te worden op de uitkomsten van genetische diagnostiek?

De Menko Stichting Klinische Onco-Genetica wil inbedding van de genoemde technische ontwikkelingen in de zorg bevorderen: “De stichting heeft als doel: de klinische genetica in te bedden in de multidisciplinaire zorg voor patiënten met erfelijke tumoren en individuen met erfelijke aanleg voor tumoren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • de nieuwe inzichten in de genetica te vertalen naar de klinische praktijk, zodanig dat de voordelen van deze nieuwe inzichten zo goed mogelijk worden benut voor de patiënt en de familie

  • het financieren en verrichten van projecten/ onderzoeken, die gericht zijn op de verwezenlijking van het doel van de stichting

  • het financieren van het (laten) (her) uitgeven van het boek Klinische Genetica in de Oncologie, alsmede het publiceren van andere informatieproducten of diensten betreffende voormeld boek, dan wel het ontwikkelen, vermenigvuldigen of verspreiden van informatie aangaande de klinische genetica in het algemeen en al hetgeen daarmee in de breedste zin verband houdt, waarbij hiermee gegenereerde opbrengsten ten behoeve van de stichting komen

  • de Stichting beoogt het algemeen nut

  • de Stichting heeft geen winstoogmerk

 

Inmiddels zijn plannen opgesteld voor een Nederlands handboek over kankergenetica en voor een Engelstalig boek over dit onderwerp. De netto opbrengsten komen ten goede van de Stichting.

 

De Stichting zal aanvragen van projecten/ onderzoeken, die overeenkomen van de genoemde brede doelstelling beoordelen voor eventuele subsidie. Voor elke aanvraag zullen externe experts worden benaderd ter beoordeling van de aanvraag.

 

De komende periode zal de organisatie van de Stichting worden uitgebreid. Op de website van de Stichting zal over alle ontwikkelingen worden bericht. Wij houden ons aanbevolen voor opmerkingen en suggesties.

 

Dr. Fred Menko, klinisch geneticus

fhmenko@xs4all.nl

bottom of page